Geen kategorieTitle Scripture Speaker Date Series Additional file
'n Hart sonder enige kommer John 14:1-4 Ds Eddie Botha 2022-08-07 Johannes 20220807_EB_nHartsonderenigekommer_Joh14v1-4.pptx
Die standaard van ware liefde John 13:31-38 Ds Eddie Botha 2022-07-31 Johannes 20220731_EB_Diestandaardvanwareliefde_Joh13v31-38.pptx
'n Verspeelde geleentheid John 13:18-30 Ds Eddie Botha 2022-07-24 Johannes 20220724_EB_nVerspeeldegeleentheid_Joh13v18-30.pptx
Sal Jesus my voete ook was? John 13:2-17 Ds Eddie Botha 2022-07-17 Johannes 20220717_EB_SalJesusmyvoeteookwas_Joh13v2-17.pptx
'n Liefde sterker as die dood John 13:1 Ds Eddie Botha 2022-07-10 Johannes 20220710_EB_nLiefdesterkerasdiedood_Joh13v1.pptx
Wat gebeur as die ligte afgaan John 12:35-50 Ds Eddie Botha 2022-07-03 Johannes 20220703_EB_Watgebeurasdieligteafgaan_Joh12v35-50.pptx
Die wonderlikste aantrekkingskrag John 12:30-36 Ds Eddie Botha 2022-06-26 Johannes 20220626_EB_Diewonderliksteaantrekkingskrag_Joh12v30-36.pptx
Wat is my primêre fokus? John 12:27-30 Ds Eddie Botha 2022-06-19 Johannes 20220619_EB_Watismyprimerefokus_Joh12v27-30.pptx
Hoekom is ons op die aarde? Psalm 139 Ds Henk Taute 2022-06-12 2022 Preekopnames
God se missie in hierdie wêreld 1 Peter 2:1-10 Ds Eddie Botha 2022-06-05 Pinkster - 2022 20220605_EB_Godsemissieinhierdiewereld_1Pet2v1-10.pptx
Burgers van Sy koninkryk Isaiah 55:8-9 Ds Eddie Botha 2022-06-02 Pinkster - 2022 20220603_EB_BurgersvanSykoninkryk_Jes55v8-9.pptx
Geroep vir 'n tyd van krisis John 17:14-17 Ds Eddie Botha 2022-06-01 Pinkster - 2022 20220601_EB_Geroepvirntydvankrisis_Joh17v14-17.pptx
Die God gerigte persoon se reaksie Isaiah 11:1-5 Ds Eddie Botha 2022-05-31 Pinkster - 2022 20220531_EB_DieGodgerigtepersoonsereaksie_Jes11v1-5.pptx
Jou Goddelike afwerking John 15:1-8 Ds Eddie Botha 2022-05-30 Pinkster - 2022 20220530_EB_JouGoddelikeafwerking_Joh15v1-8.pptx
Hoe vorm God 'n mens Romans 8:28 Ds Eddie Botha 2022-05-29 Pinkster - 2022 20220529a_EB_HoevormGodnmens_Rom8v28.pptx
Die karakter van die persoon wat God gebruik 1 Corinthians 1:27-28 Ds Eddie Botha 2022-05-29 Pinkster - 2022 20220529_EB_DiekaraktervandiepersoonwatGodgebruik_1Kor1v27-28.pptx
Die fokus van 'n volgeling van Christus John 12:20-26 Ds Eddie Botha 2022-05-22 Johannes 20220522_EB_DiefokusvannvolgelingvanChristus_Joh12v20-26.pptx
Die komste van Jesus Christus John 12:12-19 Ds Eddie Botha 2022-05-15 Johannes 20220515_EB_DiekomstevanJesusChristus_Joh12v12-19.pptx
Gedrag wys wat jy werklik glo John 12:1-12 Ds Eddie Botha 2022-05-08 Johannes 20220508_EB_Gedragwyswatjywerklikglo_Joh12v1-11.pptx
Wat maak ons van hierdie Jesus John 11:45-57 Ds Eddie Botha 2022-05-01 Johannes 20220501_EB_WatmaakonsvanhierdieJesus_Joh11v45-57.pptx